We leven in een rechtenstructuur maar de kennis van hoe het in elkaar zit wordt ons onthouden waardoor we denken dat er enkel deze slaafse structuur is. De verborgen agenda achter corona is om het volledige bezit te verwerven over de mens, zowel ziel, lichaam/bezit, als geest. Jij denkt een mens te zijn maar voor de wet zijn we een natuurlijke persoon = papieren entiteit die eigendom is van de staat en waardoor zij de mensrechten MOGEN & KUNNEN schenden !!!!. Lees onderstaande samenvatting om te begrijpen waarom ze kunnen doen waar ze nu mee bezig zijn. Alleen door ons met velen weer te manifesteren als man of vrouw,  kunnen we deze corona onzin stoppen. Nog veel meer vind je op www.levende-gemeenschap.eu
Korpschef politie toen hij werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren: “ik weet het maar we kunnen niets doen, we mogen niets doen. De mensen moeten zelf opstaan”.

Om op te staan hebben we de juiste informatie nodig. Hieronder een paar eye openers vanuit verschillende bronnen. De reden waarom ze op vandaag (anno 2020-2021) kunnen de mensenrechten 100% schenden en links laten liggen is als volgt:

KENNIS  IS   MACHT !!!!!!!!!

Onze oorsprong

 1. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 2. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
 3. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! bron https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Genesis/1/
De mens is geschapen naar het evenbeeld van god en aangesteld als heerser over de gehele aarde. De aarde werd door god in gemeenschappelijk beheer aan de mens gegeven en binnen dat natuurlijk recht heeft elke mens recht op het genot van wat de aarde te bieden heeft. 
Op vandaag bungelt de mens als papieren entiteit, ergens onderaan de piramidale rechten structuur zonder zich bewust te zijn van zijn zeggenschap en macht. Pas als we ons weer gedragen zoals ons ware zelf: man of vrouw, kind van god dat handelt onder eigen recht, kunnen wij gerechtigheid realiseren; Zolang jij je blijft beroepen op mensenrechten, verwerp jij je eigen recht en ben jij ten prooi aan de willekeur van diegenen die de legale wereld bevolken; 
Juridisch bestaat er geen wettelijke definitie voor een mens, noch voor een man of vrouw; Het juridisch systeem kent enkel de persoon en burger die speelt binnen de spelregels van de legale maatregels, die zij voor wet aannemen; De legale wereld is een fictie en werkt met rechtsvermoedens in plaats van met feiten en wat echt en waar is;  die ze voor waarheid aannemen zolang wij die niet weerleggen. De persoon is een papieren creatie opgezet na je geboorteaangifte (een sociaal nummer ) en heeft niks te maken met jij: de levende en bezielde man/vrouw;  Je ziet al direct wat de clou is, er wordt gespeeld met terminologie. Onze rechten hangen af van termen en interpretaties.
“Aan alle mensen zijn universele rechten gegeven en niemand staat tussen hen en de Schepper. Niets staat boven deze wet.”
Een persoon is een papieren entiteit, die eigendom is van de staat, de man/vrouw is eigendom van god.  Enkel de man/vrouw heeft de macht en draagt de verantwoordelijkheid voor jezelf,  op grond van je wil die vrij is;
Wanneer je meegaat in het idee “de overheid zorgt voor mij” heb je jouw macht uit handen gegeven.
Larken Rose schreef een boek Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11 over het meest gevaarlijke (bij)geloof wat de mensheid momenteel in haar greep houdt en waar de afgelopen 100 jaar meer dan 262 miljoen doden aan zijn toe te schrijven. Het geloof in externe autoriteit – het idee dat het individu ooit een verplichting heeft om zijn eigen oordeel en besluitvormingsproces te negeren ten gunste van het gehoorzamen van een ander.
—————————————

Wat wij denken dat een Persoon is, blijkt toch iets anders te zitten dan wij denken.

Na 3 jaar onderzoek heb ik geen harde bewijzen kunnen vinden van het geboortetrust verhaal; Mijn advies is om je kenbaar te maken als man/vrouw, en duidelijk aan te geven dat jij de enige vruchtgebruiker bent van je persoonlijke naam; Al de rest zou ik links laten liggen; Het geboortetrust verhaal volgens sommigen vind je hieronder:

Een Persoon is een papieren entiteit: een TRUST, een corporatie waar iedereen in kan deelnemen. De overheid is de TRUSTEE. Zij hebben de belofte gedaan goed voor ons te zorgen. 

Op het moment dat ik aangehouden word door een politie agent en ik mij als de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS identificeer, dan wordt de politieagent ook die persoon, in de rol van TRUSTEE. Het is immers een publieke functie, oftewel een PUBLIC SERVANT. Direct daarop veranderd hij zijn rol naar ADMINISTRATOR.

Bij afwezigheid van de EXECUTOR is hij gerechtigd de bevelen te geven. Omdat hij geen bevelen hoort neemt hij automatisch aan dat degene die zich ook als deze persoon geïdentificeerd heeft dan wel een (onbekende) TRUSTEE moet zijn. En die rol is afdwingbaar; dus als je niet doet wat de ADMINISTRATOR zegt, word je in een warenhuis opgesloten (de vermiste cargo is dan gevonden en veilig opgeborgen) of “schiet ie je dood als je je verzet”.

Omdat je gezondigd hebt moet je voorkomen bij de rechtbank. Daar zitten allemaal mensen in zwarte jurken (geheime verwijzing naar priesters ipv de zogenaamde neutraliteit). De rechter is de TRUSTEE van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. De bode maakt onder het Zaaknummer als naam een CONSTRUCTIVE TRUST aan waar hij zelf de REQUESTOR van is, en stelt de rechter aan als TRUSTEE en ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK. De rechter stelt de aanklager aan als EXECUTOR. De rechter vraagt nu naar “de gedaagde” zijn naam.

Zodra iemand zich met zijn naam identificeert wordt deze BENIFICIARY van de RECHTZAAK. De rechter switcht nu van rol met de gedaagde. De gedaagde neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt BENIFICIARY van de RECHTZAAK.
Als je je zonden opbiegt krijgt de aanklager van de rechter de titel BENIFICIARY en de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar de gedaagde, die het vonnis namens de BENIFICIARY als EXECUTOR moet uitvoeren.

Dit is een ‘knippen-en-scheren’ toneelstuk omdat zowel de rechter, de aanklager, de bode en zelfs je eigen advocaat, zonder dat jij dat weet, (net zoals de nutsbedrijven) een greep mogen doen in het Cestui Que TRUST fund waar al jouw bezittingen in belegd worden. Wij worden hier opgelicht op een schaal die voor ons onvoorstelbaar is. 

Ik heb een keer gemerkt dat toen ik tegen een politieagent zei dat ik de Executeur en enige begunstigde ben van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS, hij toen heel voorzichtig werd. Alleen begreep ik toen nog niet waarom.

Wij zijn soeverein en wij hebben het eigendom van de Persoon geclaimd. Wij zijn dus behalve begunstigde BENIFICIARY, ook de EXECUTOR. Wij zijn gewend ons te gedragen als TRUSTEE. Als wij ons identificeren als EXECUTOR en enige BENIFICIARY, dan kunnen wij hen de functie van TRUSTEE toebedelen en hen verbieden als ADMINISTRATOR op te treden. Zodra zij erkennen een publieke functie te vervullen worden zij PUBLIC SERVANT en werken zij als TRUSTEE voor de TRUST waar wij directeur van zijn! 

 


Wereldwijde opzet overheden en wetten

Alle overheden zijn bedrijven ingeschreven bij Dun & Bradstreet in de staat Columbia, Washington DC. Nederland is in 2 delen ingeschreven: 1 onder Mark Rutte en 1 onder Willem Alexander.) Het zijn ingeschreven als een bedrijf geldt voor het overgrote deel van de landen in de wereld. Belgie kent als ondernemingsnr 0308.357.159 met als naam Federale overheid financien. Ik vond nog niet terug onder dun&brandstreet. Er zijn dus geen soevereine landen meer waarvan jij lid bent;

Wanneer je bent geboren zijn jouw ouders “verplicht” om jouw geboorte aan te geven op het gemeentehuis, als ze je willen laten genieten van alle mogelijkheden die de staat te beweert te bieden. Op dat moment wordt een geboortebewijs vervaardigd waarvan jouw ouders een kopie krijgen, maar tegelijkertijd wordt ergens anders jouw naam opgeslagen in HOOFDLETTERS. In correspondentie van de overheid aan jou gericht wordt jouw naam ook altijd in hoofdletters geschreven.

Black’s Law Dictionary stelt in volume 6, pagina 264, herziene 4e editie (revised 4th Edition) uit 1968: ‘Het hoofdlettergebruik van de letters van iemands natuurlijke naam eindigt met een vermindering of verlies van wettelijke status of burgerschap, waardoor men zelfs tot slaaf of een deel van de inventaris wordt. De methode waarmee de staat een natuurlijk persoon ertoe aanzet zich ‘vrijwillig’ aan de slavernij toe te vertrouwen, bestaat uit de vorming van een juridische fictie (met andere woorden: alle letters als HOOFDLETTERS).’

Hoofdletters hebben de functie om iemands status aan te duiden. Enkel dode materie kent een status een levend wezen is gewoon leven. Hier een overzichtje:

 • john [doe] – mens met alle rechten van de Schepper
 • john Doe – natuurlijke persoon met alle rechten van de Magna Charta
 • John DOE – kunstmatige persoon: heeft nog steeds verschillende rechten
 • JOHN DOE – bedrijfspersoon met de rechten zoals bepaald door de admiraal van de corporatie (Maritiem recht)
 • DOE, JOHN – oorlogsnaam: geen rechten en volledig slaaf van de admiraal

Wat betekent het Juridisch gezien? De legale wereld is ondergeschikt aan de natuurlijke wereld; Natural law is de hoogste et waaruit alle andere regels volgen die wet worden als jij ze als wet wil aanvaarden en je ernaar schikken; 

Natuurrecht kan worden gedefinieerd als een lichaam van universele, niet door de mens gemaakte, bindende en onveranderlijke wetten die de consequenties van gedrag beheersen. … In tegenstelling tot door mensen gemaakte of religieuze wetten, zijn natuurlijke, dat wil zeggen: universele wetten ALTIJD van toepassing, of je erin gelooft of niet. Daaronder komt ‘Common Law’, Gewoonterecht, In Amerika wordt dit Constitutional Law genoemd. Simpel gezien is dit gebaseerd op Natuurlijk Recht met door de mens gemaakte aanpassingen; de in de Grondwet vastgelegde gedragsregels. Echter common law valt onder de koning (regis) vanwege de registraties. Als man/vrouw val je gewoon onder natural law 

N.B. In Amerika is de ramp van 11 september 2001 misbruikt om de mensen te laten instemmen met de Patriot Act (“War on Terror”), waarmee ze een deel van hun in de Constitutie (Grondwet) vastgelegde rechten, in 1776 vastgesteld door de ‘Founding Fathers’, hebben weggegeven.

In de Grondwet staan de basisrechten/grondrechten van alle Nederlanders. De eerste grondwet dateert uit 1798 en is gemaakt voor alle leden van de toenmalige Bataafse republiek. De laatste grote hervorming van de Nederlandse grondwet vond plaats in 1983, de grondwet is het boek waar de rechten van alle Nederlanders in staan. Het is een versie en verzameling van regels waarbij wordt gedacht dat mensen die zich aan die regels houden de mooiste maatschappij met elkaar kunnen maken. Iedere Nederlander heeft dan ook het recht zich te beroepen op deze afgesproken gezamenlijke regels. Link naar de website mensenrechten

De overheid bevindt zich lager dan Gewoonterecht, valt onder de Grondwet. De overheid is niet soeverein en heeft niet het recht om de Grondwet te veranderen. Op overheidsniveau gaat het om ‘Statutory law’, Statutair Recht. Alleen vanaf dit niveau kan de overheid regels opstellen, veranderen en intrekken. Het Maritiem Recht, Zeerecht, valt hieronder.

Wat kunnen we zelf doen?

Korpschef politie toen hij werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren: “ik weet het maar we kunnen niets doen, we mogen niets doen. De mensen moeten zelf opstaan”.

Wij maken ons kenbaar als man/vrouw via ons DPP;

In de taal zijn trucjes opgenomen. In de huidige taal gebruiken ze woorden om je erin te luizen waardoor je consent (instemt) zonder dat je je dat bewust bent. Of aan positieve woorden wordt een negatieve lading gegeven, betekenissen worden omgedraaid, enz. Er wordt vaak gebruik gemaakt van termen uit Latijns en Grieks om de betekenis te verhullen.

De opsomming hieronder is niet uitputtend en dient slechts als voorbeeld; het is goed als wij allemaal goed nadenken over de woorden die wij gebruiken, of die tegen ons worden gebruikt. Via onze opleiding in 3 modules leren we je alles wat je moet weten 

 • Person (Engels) – person – in het Latijns betekent dit maskerdrager (personage). In regelgeving wordt gesproken over een ‘person’, persoon, niet over mens, man of vrouw. Personen zijn per definitie juridische ficties, stromannen, legale namen, etc. Niets reëels.
 • Burger = borger van handelswaar. Je moet dan ook claimen dat je een man of vrouw bent en geen burger.
 • Understand (Engels) – stand under – je staat onder. Als bijv. de rechter je vraagt “do you understand?”, dit altijd ontkennen, want als je ja zegt vertel je hem dat je onder hem staat.
 • Registratie – onder regie van de koning (regis is Latijns voor koning).
 • Belasting – de last van de oorlogsschulden op je nemen, je laten belasten

Voorbeeld van een rechtbankzitting van een man: Charlie over natural law sommigen verwijzen naar common law maar ook dat valt onder de koning dus natural law is beter 

Charlie heeft 7 jaar geleden iets met geld gedaan voor iemand in Nederland. De Spaanse rechtbank, i.s.m. de Nederlandse rechtbank, riep hem op. Toen Charlie opmerkte dat zijn naam in hoofdletters was geschreven, reageerde de rechter met “opdat wij het goed kunnen lezen”.

Charlie antwoordde: “De Spaanse rechtbank is een corporatie, de Nederlandse rechtbank is een corporatie, en door mijn naam in hoofdletters weer te geven behandelt u mij als een corporatie, niet als een levende ziel. Dit is de naam die u heeft geregistreerd op een stuk papier, maar ik ben dat niet. Ik ben Charlie en ik val onder natural law. Ik ben geen corporatie.”

Hij werd door de Nederlandse rechtbank verzocht om als getuige op te treden, en op een vraag van de Nederlanders was zijn antwoord: “Ik heb mijn situatie zeer duidelijk uitgelegd. Uw rechtbank is een corporatie, de Spaanse rechtbank is een corporatie, en door mijn naam in hoofdletters te schrijven behandelt u mij als een corporatie en niet als een levende ziel. Ik ben geen corporatie, ik ben een levende ziel. Ik stem niet in. Dit is belangrijk omdat dit wordt opgenomen in de verslaglegging. Ik stem niet in (I do not consent), dus daarom maak ik dit statement.”

Hij werd vriendelijk bedankt voor zijn komst en toen hij wegging zei iemand van de Spaanse rechtbank tegen hem: “Je weet iets te veel, jongeman”. (M.a.w. je bent iets te goed op de hoogte!)

N.B. Op pag. 116 e.v. van het boek Hintergrundwissen staan enkele voorbeelden van soortgelijke conversaties in rechtbanken. Het onderstaande m.b.t. soevereiniteit komt ook uit dit boek (pag.160)

Soevereiniteit

Individuele soevereiniteit kan worden herleid tot een paar fundamentele principes, die we als volgt kunnen benoemen:

 • Soevereine of vrije vrouwen en mannen zijn diegenen die niet door een eed gebonden zijn om iemand anders te dienen.
 • Onderdanen (subjecten) zijn diegenen die een eed hebben afgelegd om iemand anders of een groep te dienen.
 • Elke soeverein die de wetten van de Schepper volgt, heeft het recht om zijn eigen geschillen voor zijn eigen rechtbank op te lossen.
 • Vrije mensen kunnen andere vrije mensen aanklagen, omdat ze dezelfde standing hebben, tenzij ze door een eed of contract gebonden zijn aan een buitenlandse rechtbank.
 • Een vrij mens kan al zijn zaken zonder inmenging van buitenaf zelf regelen en zo een zelfbepaald leven leiden.

hier alvast de gratis inleidingsmodule