Ik stelde recent mij hogere zelf volgende vraag:  “Wat is de functie/doel van het kwaad“. En zodoende kwam het boek inwijding op mijn pad waar ik idd het antwoord vond. Pas als iets zinvol is kan ik ermee uit de voeten daarom wil ik alles zo graag begrijpen.

Wat is satanisme 

De boodschap die ik jullie vandaag wil meegeven, komt uit het boek INWIJDING van elisabeth haich , de oude versie blz 266, in de nieuwe versie vind je het op blz 278 gaat over wat satanisme is.

Elke wet, op haar eigen plaats en haar eigen juiste tijd is goddelijk en het omgekeerde is satanisch. 

Eerst materie begrijpen, wat is materie

Materie is weerstand en zonder de weerstand van de materie is de schepping onmogelijk.  Betrek dit op je eigen leven en zie hoe je door weerstand te bieden aan je innerlijke goddelijke stem je materie schept (materie is satanisch want scheidt zich af van het goddelijke en stelt zich op tov god en toch is het ook weer god)

In de geopenbaarde godheid liggen allesscheppende krachten nog in de eenheid, nog in een toestand van volmaakt evenwicht en rust ALS POTENTIE. De schepping begint als een kracht zich uit de eenheid losmaakt en zich als weerstand tov de schepper opricht. Dit is de eerstgeboren zoon van god, de geest van weerstand door de vader uitgezonden om tegenover hem de andere, negatieve, pool te vormen zodat schepping mogelijk wordt.
Deze geest van weerstand, de tegenpool van het openbarende aspect god, is de oorzaak dat dankzij zijn samentrekkende, verhardende en afkoelende werking een condensatie (materie) ontstaat. Het is geest in verstarring.

Vb een steen is de verhardende wet van weerstand.  Deze wet in de materie geopenbaard als materie, is de wet op zijn plaats en dus goddelijk. Uit dode materie kan bezielde materie ontstaan als de goddelijke geest (HET ZELF) zich met de materie bekleedt en vlees wordt.  Het zelf, het leven doordringt de  dode materie en uit de wet der materie ontstaat een levende geest die het spiegelbeeld is van het goddelijke zelf. Dit spiegelbeeld, dat alleen maar levende geest kon worden , omdat god als het zelf der schepselen zijn eigen leven in de materie deed instromen, is satan.

Satan is de door de goddelijke geest levend geworden wet van de materie.  Satan ligt dood in de materie, als haar wet, totdat de goddelijke geest hem met zijn eigen leven levend maakt. 

Satan is een ervaring van de mens

Als het bewustzijn zich met de wet der materie identificeert en als het denken, het woord, en de daad niet de goddelijke wet maar de wet der materie dienen, dan ERVAART de mens satan. Daardoor wordt de mens zelf satanisch. Zonder de mens kan satan niet bestaan, want zonder het zelf van de mens is satan slechts een onbewuste kracht, en onmisbare natuurwet der materie. = dwz dat satan zonder de ERKENNING/BEVESTIGING van de mens niet kan bestaan. Of je bevestigd het bestaan van de materie/ satan of het bestaan van de geest/god.

Satan kan slechts levend worden in het bewustzijn van die mens, die de wet der materie, de wet van het vlees, in de geest openbaart: die zijn bewustzijn identificeert met zijn persoon, met zijn lage aard, met de aan zijn lichaam inherente aandriften, met de drang zijn aard uit te leven en zijn zelfgeldingsdrang, en die de samentrekkende, verhardende kracht der materie als geestelijke eigenschappen zoals hebzucht, nijd, ijdelheid, hardhartigheid, zelfzucht openbaart.

Satan op zichzelf heeft nog geen levende wezen ontmoet, want zonder de mens bestaat satan niet. zonder de mens is satan slechts de wet van de materie. Alleen IN een mens kan men satan levend ontmoeten , alleen in een menselijk gelaat kan met satan als de uitdrukking van dat gelaat herkennen.
Als het zelf zich bij de dood van het lichaam losmaakt van zo”n mens, blijft satan weer als de wet der materie in het dode lichaam achter.  Hij werd door de levengevende kracht van het zelf in het bewustzijn levend, werd tot satan.  Het bewustzijn van de mens, die zich met de wet der materie identificeerde en aldus zelf satanisch werd, sterft echter met satan en wordt na de dood onbewust.
Satan trekt hem, zijn slaaf, in de dode materie, in de duisternis, in het bewustloze naar zich toe.

Het bewustzijn van de mens, die zich met de wet van de goddelijke geest identificeerde en die diende, blijft daarentegen wakker bij het afleggen van zijn lichaam en bevrijd van de slavenketenen, van de isolatie der materie gaat hij op in het eeuwige licht, in god.

De mens kan zijn eigen goddelijke wezen enkel in zichzelf vinden, maar nooit zolang hij zijn aandacht naar buiten richt.  Als de mens zich naar buiten richt, wordt hij in overeenstemming met de goddelijke wet in een nog verdere kristallijne tralies van de ziel naar binnen gedwongen, totdat hij na veel pijn en smart (weerstand) het goddelijke vind.

Levendige groet

  • isabelle lambrecht
  • healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
  • voortrekker van de goddelijke beweging www.levende-gemeenschap.site