We leven in een rechtenstructuur maar de kennis van hoe het in elkaar zit wordt ons onthouden waardoor we denken dat er enkel deze slaafse structuur is. De verborgen agenda achter corona is om het volledige bezit te verwerven over de mens, zowel ziel, lichaam/bezit, als geest. Jij denkt een mens te zijn maar voor de wet zijn we een natuurlijke persoon = papieren entiteit die eigendom is van de staat en waardoor zij de mensrechten MOGEN & KUNNEN schenden !!!!. Lees onderstaande samenvatting om te begrijpen waarom ze kunnen doen waar ze nu mee bezig zijn. Alleen door ons met velen weer als levende mens te melden kunnen we deze corona onzin stoppen. Nog veel meer vind je op www.levende-gemeenschap.site
Korpschef politie toen hij werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren: “ik weet het maar we kunnen niets doen, we mogen niets doen. De mensen moeten zelf opstaan”.

Om op te staan hebben we de juiste informatie nodig. Hieronder een paar eye openers vanuit verschillende bronnen. De reden waarom ze op vandaag (anno 2020-2021) kunnen de mensenrechten 100% schenden en links laten liggen is als volgt:Blz 47 boek hintergrundwissen   In 1933 , heeft de failliete VS CORPORATION (waar we allemaal toe behoren) alle burgers als mede-trustees incl hun privébezit, overgeheveld naar en publieke trust. Dat wil zeggen dat ALLES (mens en bezit) nu PUBLIEK is !!!!!! De wetten zijn niet gewijzigd (grondwet, common law, burgerrechten,….) alleen hebben ze het SYSTEEM over laten gaan naar een trustwetgeving. Dwz dat onze oude burgerrechten nog bestaan maar nutteloos geworden zijn omdat de burger (het subject) niet meer bestaat !!!!! Het subject, de burger is nu een trustee/curator van een trust en trustees hebben geen eigendomsrechten.

Mensenrechten bestaan nog maar helaas ontbreken mensen in de trust !!!!! Snap je hoe er met termen gegoocheld wordt maar die wel resulteren in het verlies van onze menselijkheid en onze rechten.

KENNIS  IS   MACHT !!!!!!!!!

Hieronder lees je meer over hoe het allemaal in elkaar zit. Let wel ik ben niet juridisch geschoold dus alles feedback en informatie is welkom !!!! Wil je er zelf induiken dan is dit boek al een hele goeie start. Ben je er ook mee bezig mail me dan gerust isabelle@zichtbaar.be  Hintergrundwissen Achtergrondkennis-Complete-boek-nieuwste-versie-7-2020

——————————————–
HET  ONSTAAN  VAN  DE  MENS
 1. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 2. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
 3. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! bron https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Genesis/1/
De mens is geschapen naar het evenbeeld van god en aangesteld als heerser over de gehele aarde. De aarde werd door god in gemeenschappelijk beheer aan de mens gegeven en binnen dat natuurlijk recht heeft elke mens recht op het genot van wat de aarde te bieden heeft. In 1302 claimde de paus de zielen van de mens.  Alle shit op aarde is te danken aan de goddeloze wezens die zich als dienaar van god voordoe.
Op vandaag bungelt de mens als papieren entiteit, ergens onderaan de piramidale rechten structuur zonder zich bewust te zijn van zijn zeggenschap en macht. De ene bron zegt dat de piramide als volgt is :  kerkelijk recht, maritiem oftewel internationaal handelsrecht, gewoonterecht (common law) en civiel recht. 
Juridisch bestaat er geen wettelijke definitie voor mens en persoon en steunt het systeem enkel op rechtsvermoedens die ze voor waarheid aannemen zolang wij die niet weerleggen. De persoon is een papieren creatie opgezet na je geboorteaangifte (een socciaal nummer ) en heeft niks te maken met de levende bezielde mens. Je ziet al direct wat de clou is, er wordt gespeeld met terminologie. Onze rechten hangen af van termen en interpretaties.
“Aan alle mensen zijn universele rechten gegeven en niemand staat tussen hen en de Schepper. Niets staat boven deze wet.”
Overheden die  de mensenrechten schenden zijn onrechtmatig bezig en kunnen worden afgezet. Maar daarom dienen we ons eerst weer als mens te gedragen ipv als natuurlijk persoon. Een persoon is een papieren entiteit, die eigendom is van de staat, de levende mens is eigendom van god.  Enkel de levende, bezielde mens heeft de macht, de vrije wil, en de eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven.
De mens heeft het recht om vrijwillig in te stemmen op geïnformeerde basis, of om te stellen dat hij niet instemt. Stem je niet in zeg dan 3 x “I do not consent”.   Het 3x is nodig omdat er 3 TRUSTS voor je opgericht worden  ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN . Wat verder in de tekst lees je hoe dit werkt. 
Wanneer je meegaat in het idee “de overheid zorgt voor mij” heb je jouw macht uit handen gegeven.
Larken Rose schreef een boek Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11 over het meest gevaarlijke (bij)geloof wat de mensheid momenteel in haar greep houdt en waar de afgelopen 100 jaar meer dan 262 miljoen doden aan zijn toe te schrijven. Het geloof in externe autoriteit – het idee dat het individu ooit een verplichting heeft om zijn eigen oordeel en besluitvormingsproces te negeren ten gunste van het gehoorzamen van een ander.
—————————————
De claim
Het Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat  (een TRUST) van Julius Caesar werden in 1302 opgericht met de pauselijke acte Unam Sanctum. In die akte beweert het Vaticaan de executeur te zijn van het testament van Jezus Christus (de bijbel) en claimt namens deze het eigendom van de planeet aarde met alles wat er los en vast op zit. Het Vaticaan is nu een kerk, voorheen was het een sekte. Ons rechtenstelsel is gestoelt op beweringen/vermoedens.
In 1455 maakt Nicholas V de pauselijke akte Romanus Pontifex op. Deze akte claimt alle zielen op aarde en stelt elke ziel veilig in een TRUST. Voor het gemak noem ik die de ZIEL. Deze trust word tot op de dag van vandaag voor jou door het Vaticaan beheerd.
acti aeterni– In 1481 maakt Sixtus IV de pauselijke akte Aeterni Regis op. Deze akte claimt alle mensen op aarde in TRUSTs die ik LICHAAM zal noemen.
– In 1537 maakt Paul III de pauselijke akte Convocation op. Deze akte claimt alle aardse bezittingen in TRUSTs die ik BEZITTINGEN zal noemen. Hierin wordt door het Vaticaan een bedrag gestort en belegd als vergoeding voor jouw aandeel in de grondstoffen van de aarde.

Als we geboren worden richt de Rooms-Katholieke kerk 3 TRUSTS voor je op; ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN. ZIEL blijft in de kluis van het Vaticaan. LICHAAM en BEZITTINGEN worden doorgegeven aan de Staat der Nederlanden NV die deze inbrengt in een Cestui Que TRUST genaamd (in mijn geval) © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. Merk daarbij op dat dat in italics (schuin ) geschreven is !  

Wat verder in de tekst komt hierover tekst en uitleg.

En hier komen we bij het geboortecertificaat. Het systeem vind het niet leuke als je met geboorteakte zwaait,   omdat dat het enige papier is waar hun handtekening op staat. Een handtekening is een belofte. In dit geval de belofte een goed TRUSTEE te zijn voor de TRUST (en dit is afdwingbaar met geweld) !!!!

Wat is een TRUST?

Een TRUST is een juridische constructie waarmee een waardevol bezit door derden beheerd kan worden. Toen de kruisridders massaal op oorlogspad gingen om rijkdom te stelen bij een concurrerende religie kwam het vaak voor dat ze “missing in action” raakten pas na jaren weer terug kwamen. Om er voor te zorgen dat ondertussen hun kastelen niet in verval raakten richtten zij een TRUST op voor het beheer van een ridder zijn landgoed en financiele zaken. In een trust spelen een aantal partijen een rol.

 • REQUESTOR
  Deze vraagt de oprichting van de TRUST aan. Meestal is de REQUESTOR ook de BENIFICIARY
 • BENIFICIARY
  Dit is de begunstigde van de TRUST. In nederlands ondernemingsrecht is dit de aandeelhouder. Het is de BENIFICIARY die de EXECUTOR aanstelt.
 • EXECUTOR
  Dit is degene die de bevelen geeft aan alle andere mensen. In nederlands ondernemingsrecht is dit de Directeur of Chief Executive Officer (C.E.O.). Deze behoort niet bij het personeel en zijn wil is wet. De EXECUTOR kan ook BENIFICIARY (DGA: Directeur Groot-Aandeelhouder) zijn.
 • ADMINISTRATOR
  Deze heeft vergelijkbare bevoegdheden als de EXECUTOR, echter is daar ondergeschikt aan. De ADMINISTRATOR behoort wel tot het personeel. De ADMINISTRATOR kan door de EXECUTOR ontslagen worden.
 • TRUSTEE
  De TRUSTEE is belast met het onderhoud van de in de TRUST ingebrachte goederen. Omdat de kasteelheren bij terugkomst van hun rooftochten graag weer op de troon plaats wilden nemen is de rol van TRUSTEE met geweld afdwingbaar. Als de opzichter na terugkomst van de ridder niet uit het kasteel vertrekt wordt deze er met geweld uitgezet. Een TRUSTEE kan door de EXECUTOR of ADMINISTRATOR ontslagen worden.
  De reden dat de overheid zo zenuwachtig wordt van het zien van een geboorteakte is omdat daar hun handtekening op staat, als TRUSTEE !!!

Wat wij denken dat een Persoon is, blijkt toch iets anders te zitten dan wij denken.

Een Persoon is een papieren entiteit: een TRUST, een corporatie waar iedereen in kan deelnemen. De overheid is de TRUSTEE. Zij hebben de belofte gedaan goed voor ons te zorgen. 

Op het moment dat ik aangehouden word door een politie agent en ik mij als de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS identificeer, dan wordt de politieagent ook die persoon, in de rol van TRUSTEE. Het is immers een publieke functie, oftewel een PUBLIC SERVANT. Direct daarop veranderd hij zijn rol naar ADMINISTRATOR.

Bij afwezigheid van de EXECUTOR is hij gerechtigd de bevelen te geven. Omdat hij geen bevelen hoort neemt hij automatisch aan dat degene die zich ook als deze persoon geïdentificeerd heeft dan wel een (onbekende) TRUSTEE moet zijn. En die rol is afdwingbaar; dus als je niet doet wat de ADMINISTRATOR zegt, word je in een warenhuis opgesloten (de vermiste cargo is dan gevonden en veilig opgeborgen) of “schiet ie je dood als je je verzet”.

Omdat je gezondigd hebt moet je voorkomen bij de rechtbank. Daar zitten allemaal mensen in zwarte jurken (geheime verwijzing naar priesters ipv de zogenaamde neutraliteit). De rechter is de TRUSTEE van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. De bode maakt onder het Zaaknummer als naam een CONSTRUCTIVE TRUST aan waar hij zelf de REQUESTOR van is, en stelt de rechter aan als TRUSTEE en ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK. De rechter stelt de aanklager aan als EXECUTOR. De rechter vraagt nu naar “de gedaagde” zijn naam.

Zodra iemand zich met zijn naam identificeert wordt deze BENIFICIARY van de RECHTZAAK. De rechter switcht nu van rol met de gedaagde. De gedaagde neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt BENIFICIARY van de RECHTZAAK.
Als je je zonden opbiegt krijgt de aanklager van de rechter de titel BENIFICIARY en de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar de gedaagde, die het vonnis namens de BENIFICIARY als EXECUTOR moet uitvoeren.

Dit is een ‘knippen-en-scheren’ toneelstuk omdat zowel de rechter, de aanklager, de bode en zelfs je eigen advocaat, zonder dat jij dat weet, (net zoals de nutsbedrijven) een greep mogen doen in het Cestui Que TRUST fund waar al jouw bezittingen in belegd worden. Wij worden hier opgelicht op een schaal die voor ons onvoorstelbaar is. Dit “afromen” gebeurt in opdracht van “Rome” en het vaticaan is de uiteindelijke begunstigde van een aanzienlijk deel van de belasting en boetes die wij geacht worden te betalen. Het is de moderne Inquisitie die hedendaagse aflaten int.

Ik heb een keer gemerkt dat toen ik tegen een politieagent zei dat ik de Executeur en enige begunstigde ben van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS, hij toen heel voorzichtig werd. Alleen begreep ik toen nog niet waarom.

Wij zijn soeverein en wij hebben het eigendom van de Persoon geclaimd. Wij zijn dus behalve begunstigde BENIFICIARY, ook de EXECUTOR. Wij zijn gewend ons te gedragen als TRUSTEE. Als wij ons identificeren als EXECUTOR en enige BENIFICIARY, dan kunnen wij hen de functie van TRUSTEE toebedelen en hen verbieden als ADMINISTRATOR op te treden. Zodra zij erkennen een publieke functie te vervullen worden zij PUBLIC SERVANT en werken zij als TRUSTEE voor de TRUST waar wij directeur van zijn! 

 


Wereldwijde opzet overheden en wetten

Alle overheden zijn bedrijven ingeschreven bij Dun & Bradstreet in de staat Columbia, Washington DC. En uiteindelijk valt het onder het Vaticaan. (In feite is het in 2 delen ingeschreven: 1 onder Mark Rutte en 1 onder Willem Alexander.) Het zijn ingeschreven als een bedrijf geldt voor het overgrote deel van de landen in de wereld. Belgie kent als ondernemingsnr 0308.357.159 met als naam Federale overheid financien. Ik vond nog niet terug onder dun&brandstreet.

Belgisch Burgerlijk wetboek vind je hier

Alles valt onder de slavernij van de ‘CROWN CORPORATION’ (VATICAAN, CITY OF LONDON, WASHINGTON DC)

Wanneer je bent geboren zijn jouw ouders “verplicht” om jouw geboorte aan te geven op het gemeentehuis, als ze je willen laten genieten van alle mogelijkheden (lees waardeloze priveleges) die de staat te beweert te bieden. Op dat moment wordt een geboortebewijs vervaardigd waarvan jouw ouders een kopie krijgen, maar tegelijkertijd wordt ergens anders jouw naam opgeslagen in HOOFDLETTERS. In correspondentie van de overheid aan jou gericht wordt jouw naam ook altijd in hoofdletters geschreven.

Black’s Law Dictionary stelt in volume 6, pagina 264, herziene 4e editie (revised 4th Edition) uit 1968: ‘Het hoofdlettergebruik van de letters van iemands natuurlijke naam eindigt met een vermindering of verlies van wettelijke status of burgerschap, waardoor men zelfs tot slaaf of een deel van de inventaris wordt. De methode waarmee de staat een natuurlijk persoon ertoe aanzet zich ‘vrijwillig’ aan de slavernij toe te vertrouwen, bestaat uit de vorming van een juridische fictie (met andere woorden: alle letters als HOOFDLETTERS).’

Hoofdletters hebben de functie om iemands status aan te duiden. Enkel dode materie kent een status een levend wezen is gewoon leven. Hier een overzichtje:

 • john [doe] – mens met alle rechten van de Schepper
 • john Doe – natuurlijke persoon met alle rechten van de Magna Charta
 • John DOE – kunstmatige persoon: heeft nog steeds verschillende rechten
 • JOHN DOE – bedrijfspersoon met de rechten zoals bepaald door de admiraal van de corporatie (Maritiem recht)
 • DOE, JOHN – oorlogsnaam: geen rechten en volledig slaaf van de admiraal

De subrogatie van uw rechten

Bij de grote brand in London werden de rechten van man / vrouw gesubrogeerd. De daarvoor verantwoordelijke act werd ingevoerd… De CQV act 1666 hield in dat alle mannen / vrouwen van de UK dood en verloren op zee verklaard werden. De staat nam iedereen inclusief eigendommen in een fonds.​

Een goede uitleg hierover vindt u hier: https://www.burgerrechtsherstel.nl/trusts

Je bent geregistreerd als een corporatie, als handelswaar, niet als een levend mens. En er wordt een trust voor je gevormd met daarin jouw ‘waarde’, jouw handelswaarde, “Cestui Que Vie Geboorte Trust”, onder de Cestui Que Vie Act 1666, in Londen (City of London) opgesteld in 1666. Cestui Que Vie staat voor “Hij die leeft”. 

(N.B. lees voor een gedetailleerde beschrijving Hoofdstuk 4 uit het boek ‘Hintergrundwissen Achtergrondkennis-Complete-boek-nieuwste-versie-7-2020’; 

Deze corporatie valt onder maritiem recht, zeerecht. En je wordt gezien als op zee verloren cargo: “de maritieme ‘dood en verloren op zee’ – presumptie”). Kinderen tot 7 jaar worden nog als levend gezien, vanaf 7 jaar zijn ze ‘dood en verloren op zee’. En dan vervalt hun waarde aan de staat.  In dit filmpje leer je meer over het activeren van  de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap. Voor nederland is de hoge raad van de kinderen en geboortetrust de hoogste instantie in Nederland in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie (geboortedata) handel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en/of politiek georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangenverstrengeling ten gevolge van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en/of overeenkomstig en/of vergelijkbaar met de definiëringen van de R.I.C.O Act Law.    https://docplayer.nl/197759934-Van-een-nederlandse-paspoort-identiteitskaart-met-documentnummer.html

Ouders kunnen voor kinderen die nog geen 7 jaar zijn laten vastleggen dat ze levend mens zijn en dus niet ‘dood en verloren op zee’.

Wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek aanvraagt komt het ‘geld’ (het zijn alleen een paar cijfers in een computer) uit jouw eigen trust en uiteindelijk betaal je dus rente over jouw eigen ‘geld’.

https://www.unchainedsociety.net/cqv-detailed

Wat betekent het Juridisch gezien? Alles valt in de eerste plaats onder Natuurlijk recht en wie leeft vanuit het geweten (innerlijk weten) leeft vanzelf volgens de goddelijke weten en basisprincipes van het leven; je zult niet doden, stelen, liegen, etc.

Natuurrecht kan worden gedefinieerd als een lichaam van universele, niet door de mens gemaakte, bindende en onveranderlijke wetten die de consequenties van gedrag beheersen. … In tegenstelling tot door mensen gemaakte of religieuze wetten, zijn natuurlijke, dat wil zeggen: universele wetten ALTIJD van toepassing, of je erin gelooft of niet. – Link naar de website

Daaronder komt ‘Common Law’, Gewoonterecht, In Amerika wordt dit Constitutional Law genoemd. Simpel gezien is dit gebaseerd op Natuurlijk Recht met door de mens gemaakte aanpassingen; de in de Grondwet vastgelegde gedragsregels. Echter common law valt onder de koning (regis) vanwege de registraties. Als levend mens val je onder dit natuurlijk goddelijk recht.  Door jou te registreren als een corporatie wordt dit in feite van je afgenomen. Een corporatie valt onder een ‘lager’ recht.

N.B. In Amerika is de ramp van 11 september 2001 misbruikt om de mensen te laten instemmen met de Patriot Act (“War on Terror”), waarmee ze een deel van hun in de Constitutie (Grondwet) vastgelegde rechten, in 1776 vastgesteld door de ‘Founding Fathers’, hebben weggegeven.

In de Grondwet staan de basisrechten/grondrechten van alle Nederlanders. De eerste grondwet dateert uit 1798 en is gemaakt voor alle leden van de toenmalige Bataafse republiek. De laatste grote hervorming van de Nederlandse grondwet vond plaats in 1983, de grondwet is het boek waar de rechten van alle Nederlanders in staan. Het is een versie en verzameling van regels waarbij wordt gedacht dat mensen die zich aan die regels houden de mooiste maatschappij met elkaar kunnen maken. Iedere Nederlander heeft dan ook het recht zich te beroepen op deze afgesproken gezamenlijke regels. Link naar de website mensenrechten

De overheid bevindt zich lager dan Gewoonterecht, valt onder de Grondwet. De overheid is niet soeverein en heeft niet het recht om de Grondwet te veranderen. Op overheidsniveau gaat het om ‘Statutory law’, Statutair Recht. Alleen vanaf dit niveau kan de overheid regels opstellen, veranderen en intrekken. Het Maritiem Recht, Zeerecht, valt hieronder.

Resumerend:

 1.  Natuurrecht – Universele goddelijke Wetten
 2.  Common Law – Grondwet/ Constitutie; voor alle levende mensen
 3. Statutory Law – Statutair Recht; het maritiem recht, zeerecht valt hieronder en vanaf dit niveau kan de overheid regels opstellen

⇒ omdat jij bent geregistreerd als een corporatie, val jij onder maritiem recht en zo heeft de overheid zeggenschap over jou genomen. Als jij als levend mens wordt gezien heeft de overheid geen zeggenschap over jou want je valt onder Common Law, hetgeen boven de overheid staat.

Met andere woorden: alles wat door de overheid is gecreëerd in de vorm van rechtbanken, politiediensten, en andere instanties, valt onder de overheid, dus statutair recht. Deze diensten moeten jou aanspreken/ aanschrijven met jouw ‘corporatie’ naam want anders hebben zij geen zeggenschap over jou. Ze zien je niet als een levend wezen.

Voor het begrip maritiem recht, zeerecht, hebben ze wat andere woorden bedacht om het minder opvallend te maken. Zoals Civil Law, Commercial Law. Of het UCC handelsrecht (Universal Commercial Code, valt onder het Vaticaan) = zeerecht.

Tegenwoordig is een advocaat een beëdigd officier van de rechtbank en vanwege zijn eigen erkenning als deze officier is het zijn plicht om de wil van de staat aan de burger op te leggen.

Het systeem weigert mensen en dieren te erkennen; we zijn alleen pakketjes.

Wat kunnen we zelf doen?

Korpschef politie toen hij werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren: “ik weet het maar we kunnen niets doen, we mogen niets doen. De mensen moeten zelf opstaan”.

Door je standing levend mens te herstellen met een live life claim (LLC), = Een Status correctie. Met pasfoto, duimafdruk, haar. Hier kan je een LLC aanvragen en een diplomatiek pasport

In de taal zijn trucjes opgenomen. In de huidige taal gebruiken ze woorden om je erin te luizen waardoor je consent (instemt) zonder dat je je dat bewust bent. Of aan positieve woorden wordt een negatieve lading gegeven, betekenissen worden omgedraaid, enz. Er wordt vaak gebruik gemaakt van termen uit Latijns en Grieks om de betekenis te verhullen.

De opsomming hieronder is niet uitputtend en dient slechts als voorbeeld; het is goed als wij allemaal goed nadenken over de woorden die wij gebruiken, of die tegen ons worden gebruikt.

 • Person (Engels) – person – in het Latijns betekent dit maskerdrager (personage). In regelgeving wordt gesproken over een ‘person’, persoon, niet over mens, man of vrouw. Personen zijn per definitie juridische ficties, stromannen, legale namen, etc. Niets reëels.
 • Burger = borger van handelswaar. Je moet dan ook claimen dat je een soeverein levend mens bent en geen burger.
 • Understand (Engels) – stand under – je staat onder. Als bijv. de rechter je vraagt “do you understand?”, dit altijd ontkennen, want als je ja zegt vertel je hem dat je onder hem staat.
 • Cursief is ‘cursed’ – vervloekt. Cursieve handtekening staat dan voor vervloekt; zet geen handtekening maar kleine bloklettertjes, dus geen hoofdletters, en zet er een dubbele punt voor want dit geeft aan dat het een feit is.
 • Aboriginal – tegengestelde van dat het de originals zijn.
 • Well (Engels) = bron, is positief. Negatief gemaakt door woorden als geweld en geweldig.
 • Spell (Engels) = behekst, toverspreuken. Wij hebben een woord als voorspelling….
 • Registratie – onder regie van de koning (regis is Latijns voor koning).
 • Belasting – belasten, lage energie.
 • Schuld is lage energie (in de katholieke kerk: “door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”). Met al jouw handelingen word je in schuld getrokken.
 • Euro is schuldenbriefje.
 • Executie staat voor uitvoering maar ook voor executeren.
 • Live (Engels) – omgedraaid is het ‘evil’ (Engels) = slecht.
 • NWO – omgedraaid is het ‘own’ (Engels) = bezitten.

We kunnen zelf aan woorden een positieve lading geven; bijvoorbeeld door bij elk woord dat eindigt op ‘lijk’ daarvoor in de plaats ‘luck’ (geluk) te gebruiken. Het is belangrijk om terug te gaan naar Essentietaal 

Als jou wordt gevraagd om een identificatie dan nooit identificeren met iets door de overheid uitgegeven want dan geef je aan dat jij een persoon bent ipv een levende mens. Je kan het diplomatiek pasport gebruiken.  zeg je dat jij de levende mens [de door jou gekozen naam] bent (zie vb hierboven). Nooit jouw persoonsbewijs of paspoort laten zien, want daarmee geef je aan dat jij die persoon bent die daarop staat. (Als de rechter ons de identiteitskaart voor ‘identificatie’ vraagt, wil hij weten of we in dienst zijn van de staat en als handelspartner gezien kunnen worden. We tonen de ID-kaart en worden als handelspartner gezien.)

Wanneer een ‘handhaver’ jou zegt dat het de wet is, vertel ze dan dat zij moeten bewijzen dat het de wet is. Je kunt ze zeggen dat je geen vragen hoeft te beantwoorden, herhaal dat 3x, en vertel ze dat je geen contract met ze hebt.

Nummer paspoort = bankrekeningnummer !!!!!

Persoonskaart bij gemeente met nummer erop, daarmee krijgt men geld van de Sociale Verzekeringsbank. Ze willen niet dat je dit nummer ziet. Maar het is in feite jouw eigen geld.

Leden koningshuis gebruiken alleen maar hun voornamen, maar niet de volledige naam.

De groep Green Love Community is aan het uitwisselen hoe Zelfvoorzienend te Leven. Telegram groep: tg://join?invite=AN2oRlA079EmmAJuMvwwAQ

Voorbeeld van een rechtbankzitting en de levende mens: Charlie over natural law sommigen verwijzen naar common law maar ook dat valt onder de koning dus natural law is beter 

Charlie heeft 7 jaar geleden iets met geld gedaan voor iemand in Nederland. De Spaanse rechtbank, i.s.m. de Nederlandse rechtbank, riep hem op. Toen Charlie opmerkte dat zijn naam in hoofdletters was geschreven, reageerde de rechter met “opdat wij het goed kunnen lezen”.

Charlie antwoordde: “De Spaanse rechtbank is een corporatie, de Nederlandse rechtbank is een corporatie, en door mijn naam in hoofdletters weer te geven behandelt u mij als een corporatie, niet als een levende ziel. Dit is de naam die u heeft geregistreerd op een stuk papier, maar ik ben dat niet langer. Ik ben nu Charlie en ik val onder natural law. Ik ben niet langer een corporatie.”

Hij werd door de Nederlandse rechtbank verzocht om als getuige op te treden, en op een vraag van de Nederlanders was zijn antwoord: “Ik heb mijn situatie zeer duidelijk uitgelegd. Uw rechtbank is een corporatie, de Spaanse rechtbank is een corporatie, en door mijn naam in hoofdletters te schrijven behandelt u mij als een corporatie en niet als een levende ziel. Ik ben geen corporatie, ik ben een levende ziel. Ik stem niet in. Dit is belangrijk omdat dit wordt opgenomen in de verslaglegging. Ik stem niet in (I do not consent), dus daarom maak ik dit statement.”

Hij werd vriendelijk bedankt voor zijn komst en toen hij wegging zei iemand van de Spaanse rechtbank tegen hem: “Je weet iets te veel, jongeman”. (M.a.w. je bent iets te goed op de hoogte!)

N.B. Op pag. 116 e.v. van het boek Hintergrundwissen staan enkele voorbeelden van soortgelijke conversaties in rechtbanken. Het onderstaande m.b.t. soevereiniteit komt ook uit dit boek (pag.160)

Soevereiniteit

Individuele soevereiniteit kan worden herleid tot een paar fundamentele principes, die we als volgt kunnen benoemen:

 • Soevereine of vrije vrouwen en mannen zijn diegenen die niet door een eed gebonden zijn om iemand anders te dienen.
 • Onderdanen (subjecten) zijn diegenen die een eed hebben afgelegd om iemand anders of een groep te dienen.
 • Elke soeverein die de wetten van de Schepper volgt, heeft het recht om zijn eigen geschillen voor zijn eigen rechtbank op te lossen.
 • Vrije mensen kunnen andere vrije mensen aanklagen, omdat ze dezelfde standing hebben, tenzij ze door een eed of contract gebonden zijn aan een buitenlandse rechtbank.
 • Een vrij mens kan al zijn zaken zonder inmenging van buitenaf zelf regelen en zo een zelfbepaald leven leiden.

BRONNEN

www.levend-gemeenschap.site 

bibi bacchus 

https://www.mensenrechten.org/de-30-mensenrechten/#.X_I4fFVKiM8

https://www.unchainedsociety.net/cqv

Christophe warrior

Romley Stewart

Bronnen m.b.t. de naam: video 1,     video 2,        video 3

Cestui Que Vie Act 1666 – Hij die leeft. Opgericht in 1666 n.a.v. de grote brand in Londen in 1666. Deze brand was aangestoken, vele huizen verdwenen, en op het vrijgekomen stuk grond is de Bank of England, City of London opgericht. Doordat mensen hun woningen kwijt waren door deze gestichte brand moest er iets tegenover worden gesteld en zo kregen mensen onder deze act, onder voorwaarde dat als ze instemden/ tekenden, ze ermee instemden dat de overheid voor ze zou zorgen. Er stond echter in de kleine lettertjes dat ze dan ook moesten betalen, te denken aan belastingen.  https://www.unchainedsociety.net/cqv

https://krishnananda949.wordpress.com/2019/12/01/cestui-que-vie-trusts/

cestui-que-vie-act-1666